Privacyverklaring

Jij & Ik Verloskunde, gevestigd aan Achterweg 2F, 3191 VA Rotterdam Hoogvliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jijenikverloskunde.nl
Achterweg 2F
3191 VA Rotterdam Hoogvliet
Telefoon: 010 – 8414942
info@jijenikverloskunde.nl

Jij & Ik Verloskunde is van mening dat persoonsgegevens van onze cliënten en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. In deze verklaring willen we je informeren over o.a. het doel van de verwerking van je gegevens, aan wie we deze verstrekken en hoe lang we je gegevens bewaren. Ook willen we je uitleggen hoe je je rechten kunt uitoefenen.

Jij & Ik Verloskunde is van mening dat persoonsgegevens van onze cliënten en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. In deze verklaring willen we je informeren over o.a. het doel van de verwerking van je gegevens, aan wie we deze verstrekken en hoe lang we je gegevens bewaren. Ook willen we je uitleggen hoe je je rechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens:
Jij & Ik Verloskunde beperkt het verzamelen van je persoonsgegevens tot alleen datgene wat echt nodig is. Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dat nodig is om de noodzakelijke zorg te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Persoonsgegevens worden door ons niet verstrekt voor marketingdoeleinden. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

  • Inschrijven via de website: wanneer je je via onze website bij ons inschrijft, dan worden de gegevens die je verstrekt in het betreffende formulier uitsluitend gebruikt voor het voltooien van je inschrijving. Deze contactgegevens komen bij ons binnen op een (onbeveiligd) mailadres en deze email zal na verwerking weer worden verwijderd. Onze website is beveiligd (SSL-certificaat).
  • Je medisch dossier: om goede zorg te kunnen geven is het voor ons belangrijk kennis te hebben van je medisch en verloskundig verleden. Wanneer je medische gegevens aan ons verstrekt, kunnen deze worden opgenomen in je dossier. Dit doen wij slechts indien wij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. Ook kan het zijn dat wij medische gegevens uit het verleden op willen vragen. Dit gebeurt alleen in overleg en we zullen je daarvoor vragen een formulier te ondertekenen.
  • Je medisch dossier: om goede zorg te kunnen geven is het voor ons belangrijk kennis te hebben van je medisch en verloskundig verleden. Wanneer je medische gegevens aan ons verstrekt, kunnen deze worden opgenomen in je dossier. Dit doen wij slechts indien wij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. Ook kan het zijn dat wij medische gegevens uit het verleden op willen vragen. Dit gebeurt alleen in overleg en we zullen je daarvoor vragen een formulier te ondertekenen.

Je NAWgegevens:
– Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres: deze hebben we nodig om contact met je op te kunnen nemen. Gedurende de zwangerschap kan je zowel via de post als via de email informatie van ons ontvangen. Ook kan je via je emailadres een afspraakherinnering krijgen.

– Verzekeringsgegevens en BSN-nummer: deze hebben we nodig om de geleverde zorg te kunnen declareren bij jouw zorgverzekering, zodat jij niet met deze zorgkosten belast wordt.

– Huisarts/gynaecoloog/kraamzorg/consultatiebureau: in de zwangerschap kan het noodzakelijk zijn contact met deze ketenpartners te hebben als je bepaalde klachten of medicijnen nodig hebt, of als er na de bevalling problemen zijn met jou of de baby. Tijdens de intake vragen wij je of je akkoord bent met overleg met bovenstaande ketenpartners. Dit overleg vindt uiteraard alleen plaats om de zorg te verbeteren. Jouw huisarts sturen we bijvoorbeeld altijd een bericht dat wij jouw zwangerschap begeleiden en wat je uitgerekende datum is. We bespreken na de intake de bijzonderheden van je medische voorgeschiedenis met de gynaecoloog indien nodig. Dit zal altijd in overleg met jou gebeuren.

  • Emailgebruik: het is mogelijk om een vraag te stellen via de email. Echter ons emailadres info@jijenikverloskunde.nl is geen beveiligde mail, ben je daar bewust van. Zodoende adviseren we je om altijd telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer er wel op jouw verzoek persoonlijke gegevens door ons teruggemaild worden, of als het noodzakelijk is om persoonlijke gegevens naar een andere zorgverlener te sturen, zullen wij dit altijd doen via de beveiligde Zorgmail. Wanneer je een Zorgmail ontvangt, zul je altijd eerst een beveiligingscode moeten invoeren, voordat je de mail kunt lezen.

Verwerkers en derden:

Je persoonsgegevens kunnen in opdracht van Jij & Ik Verloskunde worden verwerkt door de verloskundigen, maar ook door andere personen (zoals de praktijkassistente, waarneemster of stagiaire). Deze personen handelen onder verantwoordelijkheid van Jij & Ik Verloskunde en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Wanneer zij niet meer werkzaam zijn in onze praktijk, wordt de toegang tot deze gegevens direct geblokkeerd.

Soms is het noodzakelijk dat onze accountant of beheerder van de website toegang krijgt tot bepaalde gegevens. Met hen is een zgn. ‘Verklaring geheimhouding externe medewerker’opgesteld. Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Je persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies en Google Analytics
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. We kunnen zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar je persoonsgegevens uitgewisseld worden.

Cookies en Google Analytics
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. We kunnen zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar je persoonsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn:
Wij bewaren medische gegevens gedurende een termijn van vijftien jaar, volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Bewaartermijn:
Wij bewaren medische gegevens gedurende een termijn van vijftien jaar, volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Je privacyrechten:
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) heb je een aantal rechten.

  • Het recht op inzage:In de AVG (artikel 15) staat je recht om de persoonsgegevens die we van je verwerken in te zien.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling: Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen, als deze onjuist zijn. Dit volgens artikel 16 van de AVG.
  • Het recht op vergetelheid:In Artikel 17 van de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als jij erom vraagt.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Volgens artikel 18 van de AVG heb je in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van je gegevens. Dit kan als de gegevens mogelijk onjuist zijn, als de verwerking onrechtmatig is, als de gegevens niet meer nodig zijn of als je zelf bezwaar maakt tegen het verwerken van je persoonsgegevens.
  • Het recht op dataportabiliteit:In de AVG (artikel 20) heet dit het ‘recht om gegevens over te dragen’. Het houdt in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van je hebben. Ook kun je ons vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21).Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via telefoon (010-8414942) of email info@jijenikverloskunde.nl. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.